แนวคิด ที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้ง การสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรมของพนักงาน หลักธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจ กรณีตัวอย่างทางคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิตสำนึกต่อส่วนรวม ท้องถิ่นและสังคม