ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีในระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงานและรหัสเทียม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม    ขั้นตอนวิธีแบบตามลำดับ  ขั้นตอนวิธีแบบมีการตรวจสอบเงื่อนไข   ขั้นตอนวิธีแบบทำงานซ้ำ   ขั้นตอนวิธีแบบมอดูล ขั้นตอนวิธีแบบเวียนเกิด และการหาความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนวิธีที่ได้ออกแบบ

การเลือกใช้วัสดุ คุณสมบัติวัสดุ


การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัย กลุ่มอาการกระดุก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ การนวดแบบต่างๆ