รายวิชาการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2559

การเลือกปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำ หนด วัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การเลือกและ การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือ เขียนโครงร่างการวิจัย และนำเสนอโครงร่างการวิจัยปากเปล่า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิษวิทยา หลักพิษวิทยากลไกการเกิดพิษ คุณสมบัติ และพิษของสารพิษที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สารพิษที่ใช้มากในงาน อุตสาหกรรมและงานอาชีพอื่น การใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ระบบจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี กฎหมายและมาตรฐานสารเคมี

ความหมาย กลไกการเกิดโรค ปัจจัยที่ทำ ให้เกิดโรค หลักการ วินิจฉัยโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพจากสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ เคมี และเออร์กอนอมิคส์ ผลกระทบของโรคที่เกิดจากการ ประกอบอาชีพ การควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ระบบการเฝ้า ระวังโรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ คุณธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับงาน ด้านอาชีวเวชศาสตร์

การวัดและหน่วยการวัด สเกลาร์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด แรง กฎการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน พลังงานทดแทน โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม อุณหพลศาสตร์ สสาร สมบัติของสสาร ของไหล เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ ไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นและเสียง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน