รายวิชาการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2559

ความหมายของการสื่อสารองค์การ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการและบทบาท การวิจัยการสื่อสารองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการสื่อสารองค์การ