รายวิชาการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2559

ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะของวรรณคดีในแบบเรียนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านประวัติความเป็นมาลักษณะและกลวิธีการแต่ง คุณค่าและอิทธิพลของวรรณคดีที่มีต่องานเขียนอื่นๆ วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น แนวคิด ทฤษฎีการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น ประเภทของสารสนเทศท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งผลิต แหล่งอนุรักษ์ และแหล่งบริการสารสนเทศท้องถิ่น แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น เครือข่ายฐานข้อมูลท้องถิ่น ระบบการจัดเก็บและค้นคืน การบำรุงรักษา การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการงานบริการสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการงานบริการสารสนเทศ องค์ประกอบของงานบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ บุคลากรผู้ให้บริการสารสนเทศ รูปแบบของบริการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในงานบริการสารสนเทศ การควบคุมคุณภาพงานบริการสารสนเทศ และ การประเมินงานบริการสารสนเทศ

ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เกณฑ์การเลือก การจัดหา และการประเมินค่าทรัพยากรสารสนเทศ  ขั้นตอนและเครื่องมือเพื่อการจัดหาจัดซื้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ