รายวิชาการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน