ลักษณะ และการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจพาณิชย์นาวี นับตั้งแต่ประเภทของเรือที่ใช้ในธุรกิจพาณิชย์นาวี ประเภทของธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การประกันภัยทางทะเลรวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรที่ใช้ในทางพาณิชย์นาวี รูปแบบของสินค้า รูปแบบองค์กร การจัดองค์กร การจัดการธุรกิจ พาณิชย์นาวี การดำเนินการด้านเอกสารการขนส่งต่างๆ และพิธีศุลกากร

Characteristics and general operation of the marine business, types of ship using in marine business, type of water and sea transportation and related business, insurance, training for marine business, type of cargo, organizational structure, marine business management, transportation and customs documents

ความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ของการ จัดการโซ่อุปทานขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงลูกค้ารายสุดท้าย ศึกษาปัจจัยการบริหารการ สั่งซื้อที่เวลานำ พอดีกับปริมาณการขาย การพยากรณ์ ปริมาณการขาย ราคาสินค้าเข้า และการสั่งซื้อเพื่อจัดเก็บ การนำกลยุทธด้านโลจิสติกส์มาปรับใช้เพื่อการแข่งขัน การบริหารความต้องการของลูกค้าที่จุดขาย การขยายเครื่อข่ายการค้าปลีก การปรับตัวการค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC Importance of the final supply chain relationship management before reaching to the end-customers, study the purchasing management to match with the sale volume, sale forecasting, price of feed-in, and purchasing for stocking, using logistics strategy for competitiveness, point-of-sale demand management, retail network expansion, modern retail adaptation for competitiveness under AEC

ความหมาย ขอบเขต แนวความคิด และความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การกับลูกค้า คนกลาง ผู้จัดการวัตถุและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการตลาด โดยศึกษาปัยจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ การนำกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ไปใช้ให้เกิดผลดีต่อองค์การ การเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ รวมถึงการประเมินผล Meaning, scope, concept, and importance of the relationship management between the organization and the customers, middleman, managers, and other organizations related to the marketing operation, study the internal and external related factors, using the customer relationship strategy for the benefits of the organization, technique and tools selection for strategic analysis, planning, and evaluation

การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน Production planning, production management, production control, product design and operation management, technology related to the production and operation management, quality management, project management, forecasting, warehouse management, production planning and resource management, logistics and supply chain management from upstream to downstream industries to improve the operation efficiency and increase the sustainable competitiveness